Project Plan

ผังอาคาร

ผังชั้น

ผังห้อง

สะท้อนความเป็นตัวตนในแบบที่เป็นคุณ ....ในพื้นที่ห้องทุกตารางเมตร ผ่านการออกแบบอย่างลงตัวเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของชีวิตยุคใหม่โดยคำนึงถึงประโยชน์ พื้นที่ใช้สอยและดีไซน์ที่โดดเด่นเพื่อนสะท้อนความเป็นตัวตนที่เป็นคุณอย่างแท้จริง 

ตอบชีวิตอย่างมีสไตล์ ในแบบที่เป็นคุณ...ด้วยการออกแบบและจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว ตอบสนองทุกความต้องการของคนเมือง และแยกส่วนพักอาศัยและส่วนบริการออกจากกันโดยการเน้นพื้นที่ใช้สอยให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตจริงที่หลากหลาย                                         

เติมเต็มทุกความสุขอย่างลงตัว...ด้วยการออกแบบให้มีความเหมาะสมลงตัวในทุกฟังก์ชัน โดยแบ่งห้องนอนออกจากห้องนั่งเล่น ด้วยกระจกบานเลื่อนสูงจากพื้น จรดฝ้าพร้อมเพิ่มสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตด้วยระเบียงส่วนตัวสำหรับชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา                                         

พิถีพิถันในการออกแบบทุกรายละเอียด...ด้วยการเปิดมุมมอง 180 องศา เพราะเป็นห้องหัวมุมจึงสามารถเปิดรับชมทัศนียภาพของเมืองและแม่น้ำเจ้าพระยาได้แบบ Panorama เน้นความโล่งโปร่งสบายของพื้นที่ส่วนนั่งเล่นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนเต็มบานเพื่อรับสายลมและแสงแดดจากธรรมชาติ ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างลงตัว                                         

เต็มพื้นที่ความสุข ตอบทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต...บนพื้นที่ 63 ตารางเมตรนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ทั้ง Master Bedroom ขนาดใหญ่พร้อม Walk-In Closet และห้องน้ำในตัวอีกทั้งห้องนั่งเล่นและระเบียงขนาดใหญ่เพื่อความผ่อนคลายเต็มรูปแบบ ซึ่งหาได้จาก condominium ชั้นนำของกรุงเทพเท่านั้น                                         

1. ยื่นสินเชื่อผ่านทางโครงการ

ขั้นตอนสั้นๆ แค่เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้ แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทางโครงการเป็นผู้จัดหาให้ที่สำนักขายฯ จำนวน 4 ชุด

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน) correct correct
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน) correct correct
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) correct correct
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส) correct correct
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) correct correct
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่ม correct correct
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) correct
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริม correct
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า correct correct
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ correct
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) correct
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) correct

* ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรส correct correct
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรส correct correct
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ correct correct
** หมายเหตุ
  1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
  2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
  3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)

2. ยื่นสินชื่อด้วยตัวเอง

ขั้นตอนสั้นๆ แค่เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้ แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทางโครงการเป็นผู้จัดหาให้ที่สำนักขายฯ จำนวน 4 ชุด

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน) correct correct
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน) correct correct
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) correct correct
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส) correct correct
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) correct correct
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่ม correct correct
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) correct
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริม correct
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า correct correct
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ correct
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) correct
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) correct
13. หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงาน (กรณียื่นกู้สวัสดิการ) correct
14. เอกสาร อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) ซึ่งขอรับได้จากทางโครงการ correct correct
15. สัญญาจะซื้อจะขาย correct correct

* ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรส correct correct
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรส correct correct
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ correct correct
** หมายเหตุ
  1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
  2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
  3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
5. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือจดทะเบียนบริษัทล่าสุด ไม่เกิน 30 วัน / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัท
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ)
4. บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นสุดไม่เกิน 30 วัน

2. ตรวจรับมอบห้องชุด

ตรวจความเรียบร้อยห้องชุดของคุณ ให้พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แบบสบายๆ

ขั้นตอนการตรวจรับมอบห้องชุด

1. ลงทะเบียน
2. ตรวจรับมอบห้องชุด
3. รับทราบขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
4. พบปะสถาบันการเงิน พร้อมดอกเบี้ยและโปรโมชั่นพิเศษ เลือกสรรอุปกรณ์ตกแต่งห้องชุด ระบบ Internet โทรศัพท์ และอื่นๆ ในราคาพิเศษ
5. ก่อนกลับแวะทานอาหารและของว่าง เครื่องดื่ม อร่อยๆ

4. รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

4.1 กรณียื่นสินเชื่อ รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ หลังจากดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ 3 วัน โดยติดต่อรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ

1. ลงทะเบียน
2. เอกสารสำเนา อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (หนังสือสัญญา, สัญญาซื้อขายห้องชุด)
3. สัญญาจำนอง ฉบับผู้จำนอง
4. สำเนา อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน

4.2 กรณีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสด เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง กรณีโอนเงินสด

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีโอนเงินสด

1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ฉบับจริง
3. เอกสาร อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (สัญญาซื้อขายห้องชุด)
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน

5. มอบอำนาจให้โครงการเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

รับชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

ชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย

1. คู่มือการอยู่อาศัย
2. กุญแจห้องชุด
3. คีย์การ์ด
4. สติ๊กเกอร์จอดรถ
5. Remote Control เครื่องปรับอากาศ
6. Gift Box ตามโปรโมชั่น (ถ้ามี)

คำนวณสินเชื่อ

จำนวนเงินผ่อน
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0
บาท
รายได้ขั้นต่ำ
ต่อเดือน
0
บาท

หมายเหตุ

ผลจากการคำนวณ เป็นเพียงตัวเลขประมาณการ. กรุณาตรวจสอบกับธนาคารผู้ให้บริการอีกครั้ง

อัตราดอกเบี้ย
จากทุกธนาคาร
ธนาคารMLRMRRMOR
5.775%6.745%6.620%
5.775%6.745%6.495%
6.000%6.500%6.620%
5.875%6.500%6.500%
6.230%6.700%6.700%
6.650%7.150%6.925%
6.650%7.150%6.925%
6.750%7.750%7.250%
7.000%--
7.000%7.750%7.200%
6.900%7.150%6.950%
7.025%7.750%7.650%
7.850%12.750%8.100%
7.850%-8.100%
7.150%7.675%7.425%
* อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563

นัดเยี่ยมชมโครงการ

นัดเยี่ยมชมโครงการ