NEWS & ACTIVITY

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

NEWS & ACTIVITY

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะทรี ริโอ้ ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วปัจจุบันโครการกำลังอยู่ในช่วงงานเสาเข็มซึ่งบริษัทแซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการโดยมี บริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างต้นปี 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2561

Jan 30 2015