PROJECT PROGRESS

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนธันวาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ งานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  78%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

91%

งานสถาปัตยกรรม

71%

งานระบบ

81%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนตุลาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ งานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  73%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

80%

งานสถาปัตยกรรม

66%

งานระบบ

76%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนสิงหาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  64%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

76%

งานสถาปัตยกรรม

55%

งานระบบ

66%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมิถุนายน 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  45.55%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

19.27%

งานสถาปัตยกรรม

10.96%

งานระบบ

2.26%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมีนาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภาพรวมทั้งโครงการ   24.90%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

15.89%

งานสถาปัตยกรรม

5.14%

งานระบบ

2.00%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

13.96%

งานสถาปัตยกรรม

2.01%

งานระบบ

1.39%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมกราคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้า

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก100%
งานโครงสร้างอาคาร13.61%
งานสถาปัตยกรรม1.67%
งานระบบ1.28%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนธันวาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ
โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก100%
งานโครงสร้างอาคาร12.17%
งานสถาปัตยกรรม0.96%
งานระบบ0.876%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนสิงหาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก100%
งานโครงสร้างอาคาร4.691%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0.199%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนกรกฎาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก90%
งานโครงสร้างอาคาร2.86%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0.06%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมิถุนายน 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก40%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนพฤษภาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก20%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนเมษายน 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ซึงบริษัทซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาข็มของโครงการ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมีนาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ซึงบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม66.02%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ซึงบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม21.09%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

PROJECT PROGRESS

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะทรี ริโอ้ ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว  

ปัจจุบันโครการกำลังอยู่ในช่วงงานเสาเข็มซึ่งบริษัทแซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)  

เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการโดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัดเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง