ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนสิงหาคม 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด
และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB แล้วเสร็จ 98% บริษัท ออกัสท์ เดคอเรชั่น จำกัด เข้าดำเนินการงานตกแต่งภายในส่วนกลางแล้วเสร็จ 95%

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

98%

งานระบบ

อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ 98%

อาคาร B ดำเนินการแล้วเสร็จ 98%

งานตกแต่งภายใน

 

อาคาร A 95%

อาคาร B 95%

 

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนกรกฎาคม 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด
และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB แล้วเสร็จ 98% บริษัท ออกัสท์ เดคอเรชั่น จำกัด เข้าดำเนินการงานตกแต่งภายในส่วนกลางแล้วเสร็จ 85%

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

98%

งานระบบ

อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ 98%

อาคาร B ดำเนินการแล้วเสร็จ 98%

งานตกแต่งภายใน

 

อาคาร A 85%

อาคาร B 85%

 

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมิถุนายน 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

95%

งานระบบ

อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%

อาคาร B ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%

งานตกแต่งภายใน

 

อาคาร A 70%

อาคาร B 70%

 

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนพฤษภาคม 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

85%

งานระบบ

อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ 80%

อาคาร B ดำเนินการแล้วเสร็จ 80%

งานตกแต่งภายใน

 

อาคาร A 50%

อาคาร B 50%

 

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนเมษายน 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

80%

งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น ดาดฟ้า

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น ดาดฟ้า

งานตกแต่งภายใน

 

อาคาร A 30%

อาคาร B 30%

 

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมีนาคม 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB

 

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

75%

งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น ดาดฟ้า

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น ดาดฟ้า

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB

 

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

63%

งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น ดาดฟ้า

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น ดาดฟ้า

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมกราคม 2558

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A แล้วเสร็จ 100% และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานสถาปัตยกรรม อาคารA และ อาคารB แล้วเสร็จ 56%

 

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

56%

งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 39

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 39

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนธันวาคม 2557


ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างอาคาร A  แล้วเสร็จถึงชั้น 39  และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%  งานสถาปัตยกรรม  อาคารA และ อาคารB แล้วเสร็จ 50%
 

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

    อาคาร A  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถึงชั้น 39

  อาคาร B  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม

50%

งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 37

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 39

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนตุลาคม 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 33 และ อาคาร B ถึงชั้น 39

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 37

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น Sky Lounge

งานสถาปัตยกรรม30%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 30

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 36

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนสิงหาคม 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 28 และ อาคาร B ถึงชั้น 33

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 28

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 33

งานสถาปัตยกรรม10%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 26

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 30

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนกรกฎาคม 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 25 และ อาคาร B ถึงชั้น 26

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 25

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 26

งานสถาปัตยกรรม10%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 22

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 23

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมิถุนายน 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 22 และ อาคาร B ถึงชั้น 22A

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 22

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 22A

งานสถาปัตยกรรม8%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 20

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 20

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนเมษายน 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 12 และ อาคาร B ถึงชั้น 12A

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 12

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 12A

งานสถาปัตยกรรม5%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 10

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 10

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมีนาคม 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 9 และ อาคาร B ถึงชั้น 10

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 100%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 9

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 10

งานสถาปัตยกรรม5%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 6

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 7

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมกราคม 2557

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานฐานรากของ อาคาร A และ อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

งานโครงสร้างอาคาร A ดำเนินงานถึงชั้น 2 และ อาคาร B ถึงชั้น 5

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 84%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 2

อาคาร B ดำเนินการก่อสร้างถึงพื้นชั้น 5

งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร A ถึงชั้น 2

ดำเนินการวางท่องานระบบอาคาร B ถึงชั้น 5

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนธันวาคม 2556

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันได้เริ่มฐานรากของ อาคาร A 84% และ อาคาร B 100% และ เริ่มงานโครงสร้างพื้นชั้น 1 อาคาร A 100% และ พื้นชั้น 2 อาคาร B 40%

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 84%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A พื้นชั้น 1 100%

อาคาร B พื้นชั้น 2 40%

งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนพฤศจิกายน 2556

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% ส่วนผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันได้เริ่มฐานรากของ อาคาร A 84% และ อาคาร B 100% และ เริ่มงานโครงสร้างพื้นชั้น 1 อาคาร A 12% และ อาคาร B 25%

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 84%

อาคาร B 100%

งานโครงสร้างอาคาร

อาคาร A พื้นชั้น 1 12%

อาคาร B พื้นชั้น 1 25%

งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนตุลาคม 2556

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% โดยผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันได้เริ่มฐานรากของ อาคาร A 17.67% และ อาคาร B 35.18%

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

อาคาร A 17.67%

อาคาร B 35.18%

งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนกันยายน 2556

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% โดยผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันได้เริ่มฐานรากของ อาคาร A 12.98% และ อาคาร B 3.39%

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก

  อาคาร A 12.93%

อาคาร B 3.39%

งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนสิงหาคม 2556

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มอาคาร A และ B แล้วเสร็จ100% โดยผู้รับเหมาโครงสร้างสถาปัตย์ ได้แก่ บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้รับเหมางานระบบ ได้แก่ บริษัท เอสพี คอนแทรคติ้ง จำกัด และมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมงานฐานรากของโครงการ

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนกรกฎาคม 2556

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม อาคาร A ซึงบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม90%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนมิถุนายน 2556

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม อาคาร A ซึงบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม20%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Interchange เดือนพฤษภาคม 2556

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม อาคาร A ซึงบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม10%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อส่งพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเสาเข็ม จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2558

ความคืบหน้าโครงการ

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อส่งพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเสาเข็ม จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2558

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาติก่อสร้าง

- โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาติก่อสร้าง

- คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณ เดือนมกราคม 2556

- คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนกันยายน 2558