พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชาระแล้วเป็นเงิน 2,232,682,000 บาท) กรรมการผู้จัดการ คุณปิยะ ประยงค์ โครงการเดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ ที่ตั้ง เลขที่176 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 3795-6, 3789, 170600 พื้นที่ประมาณ 7-1-97 ไร่ อาคารA สูง 40 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 1,085 ยูนิต อาคารB สูง 39 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 639 ยูนิต และอาคารชุดพาณิชยกรรม 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ต.49/2558 เริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2558 และ จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญติอาคารชุด พ.ศ2522 ทะเบียนเลขที่14/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ภาพถ่ายทุกภาพจากสถานที่และบรรยากาศจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าที่จองซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้น 4.39 ลบ.จำนวน 6 ยูนิต จะได้รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท, เงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่ฟรี 25 เดือน โปรโมชั่นนี้สำหรับ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ลูกค้าจอง ทำสัญญาฯตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค 61 และ โอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน 30 มิ.ย 61ยื่นสินเชื่อกับธนาคารออมสิน กสิกรไทย และ กรุงเทพ เท่านั้น โดยผ่อนล้านละ 1,800 จำนวน 25 เดือน และ ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ 7 รายการ คือ ค่าสาธารณูปโภค 2 ปีล่วงหน้า,ค่าเงินกองทุน,ค่าธรรมเนียมโอนรับล่วงหน้า,ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า,ค่ารักษามาตรน้ำ,ค่าเบี้ยประกันอาคารและค่าดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรม (ไม่รวมค่าจดจำนอง) และ ที่จอดรถส่วนตัว ระบุในโฉนด สำหรับห้องชุดแบบ 2 ห้อง โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่วันโอนกรรมสิทธิ์ เขตและสถานที่ได้รับ ณ โครงการ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ เงื่อนไขและรูปแบบของโปรโมชั่น เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สาหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการชาระเงินที่บริษัทฯ กาหนด รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจาโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739 
 

ที่ตั้งโครงการ