ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Progress รวม           แล้วเสร็จ 100%

           

งานโครงสร้าง   

  - งานเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก   แล้วเสร็จ 100 %

 

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน          แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8               แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8              แล้วเสร็จ 100 %

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง         แล้วเสร็จ 100 %

งานภายนอก                            แล้วเสร็จ 100 %

งานรั้วโครงการ                         แล้วเสร็จ 100 %

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือน มกราคม 2561

Progress รวม            แล้วเสร็จ 97 %

งานโครงสร้าง

  - งานเสาเข็ม                          แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก                         แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน          แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8               แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3              แล้วเสร็จ 98 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4              แล้วเสร็จ 98 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5              แล้วเสร็จ 98 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6              แล้วเสร็จ 97 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7              แล้วเสร็จ 97 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8              แล้วเสร็จ 97 %

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง         แล้วเสร็จ 97 %

งานภายนอก      แล้วเสร็จ 95 %

งานรั้วโครงการ   แล้วเสร็จ 100 %

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2560

Progress รวม  แล้วเสร็จ 81%

งานโครงสร้าง   

  - งานเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก   แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน         แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8               แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1             แล้วเสร็จ 90 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2             แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3             แล้วเสร็จ 98 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4             แล้วเสร็จ 90 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5             แล้วเสร็จ 80 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6             แล้วเสร็จ 70 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7             แล้วเสร็จ 70 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8             แล้วเสร็จ 70 %

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง        แล้วเสร็จ 60 %

งานภายนอก                           แล้วเสร็จ 60 %

งานรั้วโครงการ                        แล้วเสร็จ 30 %

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนตุลาคม 2560

Progress รวม  แล้วเสร็จ 75%

งานโครงสร้าง   

  - งานเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก   แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน          แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8               แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1              แล้วเสร็จ 80 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2              แล้วเสร็จ 100 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3              แล้วเสร็จ 90 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4              แล้วเสร็จ 80 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5              แล้วเสร็จ 70 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6              แล้วเสร็จ 60 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7              แล้วเสร็จ 50 %

งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8              แล้วเสร็จ 50 %

งานตกแต่งภายในส่วนกลาง         แล้วเสร็จ 50 %

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนกันยายน 2560

Progress รวม  แล้วเสร็จ 67%

งานโครงสร้าง
  - งานเสาเข็ม                 แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก                แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7      แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8      แล้วเสร็จ 100 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1     แล้วเสร็จ 60 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2     แล้วเสร็จ 90 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3     แล้วเสร็จ 70 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4     แล้วเสร็จ 60 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5     แล้วเสร็จ 50 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6     แล้วเสร็จ 30 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7     แล้วเสร็จ 10 %
งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8     แล้วเสร็จ 10 %
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง แล้วเสร็จ 10 %

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนสิงหาคม 2560

Progress รวม แล้วเสร็จ 57%

งานโครงสร้าง

- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %

- งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7 แล้วเสร็จ  60 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8 แล้วเสร็จ  60 %

งานสถาปัตยกรรมชั้น 1 แล้วเสร็จ  40%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 2 แล้วเสร็จ  70%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 3 แล้วเสร็จ  60%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 4 แล้วเสร็จ  50%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 5 แล้วเสร็จ  40%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 6 แล้วเสร็จ  30%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 7 แล้วเสร็จ  10%

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนกรกฎาคม 2560

Progress รวม แล้วเสร็จ 40%

งานโครงสร้าง

- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %

- งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 7 แล้วเสร็จ  60 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 8 แล้วเสร็จ  60 %

งานสถาปัตยกรรมชั้น 1 แล้วเสร็จ  40%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 2 แล้วเสร็จ  30%

งานสถาปัตยกรรมชั้น 3 แล้วเสร็จ  10%

ความคืบหน้าโครงการ

The Tree สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน 2560

Progress รวม แล้วเสร็จ 25%

งานโครงสร้าง

  - งานเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก   แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน         แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2               แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 3               แล้วเสร็จ 70 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 4               แล้วเสร็จ 60 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 5               แล้วเสร็จ 40 %

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะทรี สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤษภาคม 2560

Progress รวม   แล้วเสร็จ 18%  

งานโครงสร้าง   

  - งานเสาเข็ม     แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก    แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน          แล้วเสร็จ 100 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 1                แล้วเสร็จ 90 %

งานโครงสร้างพื้น ชั้น 2                แล้วเสร็จ 60 %

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะทรี สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนเมษายน 2560


Progress รวม  แล้วเสร็จ  15% 
งานโครงสร้าง    
  - งานเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก   แล้วเสร็จ 100 %
  - งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน   แล้วเสร็จ 90%

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะทรี สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

Progress รวม          แล้วเสร็จ  6.7% 

งานโครงสร้าง    
  - งานเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 100 %
 

ความคืบหน้าโครงการ

เดอะทรี สุขุมวิท 64

ความคืบหน้าโครงการ เดือนมกราคม 2560

Progress รวม     
    
งานโครงสร้าง    
  - งานตอกเสาเข็ม    แล้วเสร็จ 70 %